Metoda Wattsenglish

Proč si vybrat Wattsenglish?

  1. Britská společnost specializující se na výuku angličtiny dětí osvědčenou metodou Wattsenglish

  2. Největší jazyková škola pro děti v ČR kombinující výuku prostřednictvím rodilých mluvčích a českých pedagogů

  3. Angličtinu děti učí kvalifikovaní lektoři, rodilí mluvčí a čeští pedagogové, kteří procházejí náročným výběrovým řízením, pravidelně absolvují metodická školení Wattsenglish a jsou pro práci s dětmi speciálně připraveni

  4. Společnost vyvíjí ve spolupráci s odborníky unikátní výukové materiály pro děti (učebnice, výuková videa, interaktivní hry, pracovní listy…)

  5. Metodika i veškeré výukové materiály mají akreditaci MŠMT

Schopnost porozumět

Děti rozumí základním významům mateřského jazyka dávno před tím, než jsou schopné samostatného projevu. Ze stejného principu vychází i výuka cizí řeči v předškolním věku. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v cizím jazyce, aniž by měly samy jakékoliv sdělení formulovat. Cizí řeč je poté osvojována stejně přirozeně jako mateřská, děti chápou smysl celých výroků. Lektoři Wattsenglish® dále probouzí motivaci k porozumění mimikou, gestikulací, obrázky, loutkami apod.

Využití her a pohybu

Využíváme prožitkové a kooperativní učení hrou a takové činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat. U dětí vzniká často největší motiv ke komunikaci právě při hře. Vhodné podmínky k výuce vytváříme tehdy, pokud jsou hry zábavné a vzrušující a pokud jsou navíc koncipovány tak, aby umožňovaly všem dětem vyniknout. Pohyb je důležitým prostředkem jak k neverbální komunikaci, tak k odreagování.

Nepřímé učení

Jazyk není pro děti oddělitelný od reality, kterou zažívají. Rády imitují hlasy z písniček a scének, napodobují postavy z příběhů a jejich způsob vyjadřování. Baví je pohádky, říkanky a hádanky, a tím i nové zvuky, které se v nich objevují. Tímto způsobem zapojují stejné oblasti rozumu, které používají k osvojení mateřského jazyka. Dochází k nepřímému, ale nejvíce efektivnímu učení.

Rozvíjení představivosti

Děti prožívají scénky a příběhy naplno. Učitelé napomáhají vytvářet pohádkové prostředí. Díky vyvinuté dětské fantazii umožňuje gradování příběhů v pohádkách nebo písničkách operovat s cizím jazykem jako s jejich mateřštinou.

Aktivace všech smyslů

Mateřský jazyk si dítě osvojuje prostřednictvím vícesmyslové motivace, stejně tak přistupujeme v předškolním věku k předávání cizojazyčných dovedností. Při výuce jazyka navíc děti procvičují manipulační činnosti, konstruktivní a grafické činnosti, jsou využívány i smyslové a psychomotorické hry a hry hudební a hudebně pohybové.

Střídání činností

Děti se soustředí jen v rámci minut, proto je výuka Wattsenglish® živá a prostoupená hrou a pohybem. Aktivity se střídají po pěti až deseti minutách, zařazují se podle potřeby hry podněcující aktivitu dětí i činnosti zklidňující. Uplatňují se často aktivity, které jsou dětem známé, zvyšuje se tak jejich pocit sebedůvěry a jistoty.

Upevňování

Opakováním aktivit děti nacházejí potřebnou sebedůvěru. Je třeba si uvědomit, že proces vstřebávání jazyka před tím, než je dítě schopné jazyk vyprodukovat, může být dlouhodobý. Případný stres z mluvení odstraňuje sborové opakování písniček či říkanek nebo různé zábavné formy drilu.

Individuální přístup

Učitelé Wattsenglish® věnují v co největší možné míře individuální pozornost každému dítěti. Důležitou součástí procesu výuky je pochvala. Nečekáme s pochvalou na samostatný projev, dítě chválíme již za pokus nebo správnou (i motorickou) reakci.

Nabídka pro školy a školky × Metoda Wattsenglish

Wattsenglish pro Vaši školu, školku na Táborsku